GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce:

  • Hassman Trading s.r.o., sídlo Lučansá 1515, 438 01 Žatec, IČO 27303535, DIČ CZ27303535 ("Realitní kancelář RE/MAX 4you ")
  • Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČO 271 77 149, se sídlem K Rukavičkárně 94, 190 14 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, která je držitelem a provozovatelem obchodní značky a licence RE/MAX Česká republika, kontaktní údaje: info@re-max.cz ("KS")
  • V případě, že jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení od všech subjektů v síti RE/MAX, může Vám kterákoli realitní kancelář nebo makléř sítě RE/MAX zasílat jakákoliv obchodní sdělení. Aktuální seznam subjektů v síti RE/MAX je dostupný na: https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/ a https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/.
  • V případě, že jste udělili souhlas se zasláním nabídky na hypotéku, bude Vaše e-mailová adresa a telefonní (mobilní) číslo předány ke zpracování hypotečnímu makléři, společnosti GEPARD FINANCE, a.s., IČO 25973843, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947, kontaktní údaje: Ivana Daníčková (dále jen "Hypoteční makléř").

Účely zpracování:

Ad 1)

Realitní kancelář RE/MAX 4you bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a v protokolu o uskutečněné prohlídce, k následujícím účelům:

vyřízení Vaší poptávky,

přímý marketing, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkající se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.

Ad 2)

Vzhledem k tomu, že Realitní kancelář RE/MAX 4you je součástí světové sítě realitních kanceláří RE/MAX, budou Vaše osobní údaje předávány a zpracovány také KS, a to k následujícím účelům:

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje, údaje o poptávaných nemovitostech, kopie protokolu o uskutečněné prohlídce) budou zpracovávány v systému MAXIS, který slouží k evidenci a kontrole činností realitních kanceláří.

Ad 3 a 4)

Pokud s tím budete souhlasit, budou i ostatní výše uvedené subjekty využívat Vaše kontaktní údaje pro rozesílání jakýchkoli obchodních sdělení.

Právní základ:

Ad 1)

Realitní kancelář RE/MAX 4you je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy a pro účely oprávněných zájmů Realitní kanceláře RE/MAX 4you, mezi něž patří přímý marketing (pokud nevznesete námitku proti přímému marketingu).

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci s Realitní kanceláří RE/MAX 4you nebo v ní pokračovat.

Ad 2)

KS je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu KS a vlastníka značky RE/MAX 4you. Mezi tyto oprávněné zájmy patří:

Ochrana značky RE/MAX a evidence a kontrola všech osob, které tuto značku využívají.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci s Realitní kanceláří RE/MAX 4 you nebo v ní pokračovat.

Ad 3 a 4)

Další subjekty sítě RE/MAX a Hypoteční makléř mohou zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné.

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s Realitní kanceláří RE/MAX 4you zpracovávat makléř Ing. Monika Maděrová, která bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a Realitní kanceláří RE/MAX 4you bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na Realitní kancelář RE/MAX 4you, která Vám následně přidělí nového makléře.

Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systému MAXIS je pověřena Realitní kancelář RE/MAX 4you a její makléři.

Systém MAXIS je spravován externí IT společností IMAO s.r.o. a Dalten s.r.o.

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce nebo jeho oprávněných zájmů osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí nebo bude povinnost mlčenlivosti zajištěna smluvně (např. advokáti a další poradci).

Předávání osobních údajů do třetí země:

Vaše osobní údaje nebudou předávány do žádné třetí (nebezpečné) země.

Doba uchování:

Pokud odmítnete zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, Realitní kancelář RE/MAX 4you a KS budou Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od vystavení protokolu o uskutečněné prohlídce, ledaže následně dojde k uzavření obchodu prostřednictvím Realitní kanceláře RE/MAX 4you.

Jinak budou Vaše osobní údaje uchovávány Realitní kanceláří RE/MAX 4you, případně dalšími subjekty, kterým byl udělen souhlas, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo se neodhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů:

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů, budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů nebo uplatníte námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce).

- PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely přímého marketingu MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY (pokud nebude existovat jiný důvod pro jejich zpracování).

- PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ KS MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud KS neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o veškerém zpracovávání osobních údajů.

Datum:

Jméno a příjmení:                                                                                                   Adresa bydliště:

Datum narození:                                                                                                     Podpis: