Pravidla soutěže na Facebooku

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky (dále také "soutěž") 

1. Pořadatel 

Spotřebitelskou soutěž pořádá Ing. Monika Maděrová se sídlem Náměstí svobody 161, Žatec, IČ: 02872366. 

2. Termín a místo trvání soutěže 

Soutěž probíhá v období od 4. 1. 2020 do 16. 1 2020 včetně, na území České republiky. Celkem 13 dní. Výherce bude vyhlášen na Facebooku 17. 1. 2020. 

3. Účastníci soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. 

4. Podmínky účasti v soutěži 

Podmínkou účasti v soutěži je odpověď do komentáře příspěvku na uvedenou otázku na facebookovém profilu pořadatele a sdílení tohoto příspěvku na vlastní zdi. Každý soutěžící může tipovat jen jednou. V případě více tipů jednoho soutěžícího se počítá vždy pouze tip v prvním komentáři. 

5. Výhra 

Vyhrává ten účastník, jehož tip v komentáři bude správný. V případě, že bude více soutěžících se správným tipem, vyhrává první takto uvedený správný tip. V případě, že žádný tip nebude správný, vyhrává tip, který bude správnému tipu nejblíže. Maximální celkový počet výher je 1. Výherce dle výše uvedených pravidel získá poukaz na 500 Kč do prodejny Lidl. Výherce výhry bude vyhlášen na facebookovém profilu pořadatele. Vyhlášení bude obsahovat informaci o výhře, postupu pro uplatnění výhry a další náležitosti potřebné k uskutečnění předání výhry. Výhra bude předávána v Žatci v kanceláři společnosti RE/MAX. V případě, že si výherce nepřevezme výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který se umístil jako následující v pořadí. Předání výhry se bude s výhercem domlouvat nejpozději do týdne po vyhlášení výsledků, který je počítán od 48 hodin poté, co pořadatel jméno výherce vyhlásí na facebookovém profilu. Termín pro předání výhry stanovené výhercem a potvrzený pořadatelem je pevný a nelze jej již více měnit. 

6. Další podmínky 

6.1 Výhra bude distribuována na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě. 

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. 

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel. 

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké. 

6.5 Reklamovat výhru není možné. 

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. 

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 1 rok od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce. 

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.monikamaderova.cz a facebookovém profilu pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.monikamaderova.cz a facebookovém profilu pořadatele. 

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.monikamaderova.cz

6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.